Collectief Rijn, Vecht en Venen opgericht

Eind december 2014 is de gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen U.A. officieel opgericht. De gebiedscoöperatie is een collectief van agrariërs die vanaf 2016 verantwoordelijk is voor de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer.

De gebiedscoöperatie is opgericht door de Agrarische Natuur Verenigingen (ANV’s) De Utrechtse Venen en Vechtvallei in de provincie Utrecht en de drie afdelingen van LTO Noord in de regio.

Het werkgebied van het collectief omvat grofweg de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden en het westelijk buitengebied van de gemeente Utrecht.

Effectief agrarisch natuurbeheer

Het collectief gaat zich vanaf 2016 met de aangesloten agrariërs richten op weidevogelbeheer, bloeiende slootkanten, broedgebieden voor de zwarte stern, foerageergebied voor de purperreiger en leefgebied voor de libellensoort groene glazenmaker, landschapselementen en verbetering van de waterkwaliteit in boerensloten. De te realiseren natuurdoelstellingen worden in overleg met de provincie en waterschappen bepaald. Ook wordt samenwerking gezocht met andere gebiedspartijen zoals de natuurorganisaties.

De inzet van het collectief is effectief en efficiënt natuurbeheer. Boeren en grondgebruikers die hier aan willen meewerken ontvangen voor hun inzet een vergoeding. Het collectief bundelt alle individuele beheercontracten tot één collectieve gebiedsaanvraag en dient die in bij de provincie. Die zorgt samen met de EU en met de waterschappen voor de benodigde vergoedingen.

 

Reacties zijn gesloten