Ruige mest melden

U heeft een contract voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) en u beheert percelen waarop u ruige stalmest mag uitrijden.

Er wordt een vergoeding gegeven voor het uitrijden van ruige mest op percelen met de volgende pakketten:
• Grasland met rustperiode (hieronder valt ook het pakket grasland met voorweiden) (pakket 1a t/m m);
• Kruidenrijk grasland (pakket 5a);
• Extensief beweid grasland (pakket 6);

U meldt het uitrijden van de ruige stalmest bij onze vereniging. De melding moet u doen rechtstreeks bij de veldcoördinator, dus niet bij de gebiedsregisseur!

Meldingsformulier dowmloaden: Meldingsformulier Ruige Mest ANLb 2016 (PDF)

Wat moet u doen?
1. Meld het uitrijden zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken nadat u de ruige stalmest heeft uitgereden bij de veldcoördinator. Uw melding met handtekening stuurt u per e-mail of per post naar de veldcoördinator.
2. Bij de melding moet u op kaart aangegeven waar en hoeveel ruige mest u heeft uitgereden.
3. Er mag uitgereden worden in de periode van 1 februari tot 1 september, behalve in de rustperiode.
4. De hoeveelheid ruige mest die in die periode uitgereden mag worden is minimaal 10 en maximaal 20 ton per hectare.
5. Voor de toeslag ruige mest mag een beheerder elk kalenderjaar maar één keer per beheereenheid een ruige mest melding doen.

Als u een aanvraag voor de toeslag ruige mest per post wilt indienen, kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier (zorg zelf voor een paar kopieën voor eventueel vervolgaanvragen)

De gebiedsregisseur controleert uw aanvraag steekproefsgewijs in het veld. Als u op tijd doorgeeft dat u ruige stalmest heeft uitgereden én u voldoet aan de voorwaarden, dan krijgt u de toeslag tegelijk met de beheervergoeding na afloop van beheerjaar 2016 (begin 2017) betaald.

Voor vragen over het aanvragen kunt u contact opnemen met onze veldcoördinator.
René Faber,
Veldcoördinator Admiraal de Ruijterweg 52-1
1056 GL Amsterdam
Tel. 06-25435700
Email: kantoor@rijnvechtenvenen.nl

Geef een reactie

U dient aangemeld te zijn, als u commentaar wilt geven.