Doel

Landbouw als drager

De landbouw is de drager van het gebied. Zij zet zich in voor het in stand houden en versterken van een open veenweidelandschap met zijn karakteristieke natuur- en landschapswaarden. Dit doel willen wij o.a. bereiken door:

1. Er voor te zorgen dat de agrarische hoofdfunctie in het gebied behouden blijft.

2. Agrariërs en streekbewoners te stimuleren om zich actief in te zetten voor de natuur- en landschapsbeheer in hun omgeving.

3. Het adviseren, ondersteunen, het verrichten van onderzoek en het beïnvloeden van het beleid ten behoeve van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

4. Het sluiten van overeenkomsten voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer met overheden, individuele eigenaren/gebruikers en andere betrokkenen.

5. Het doen en laten uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden gericht op het in stand houden en versterken van de natuur- en landschapswaarden.

6. Het fungeren als aanspreekpunt en overlegorgaan met betrekking tot agrarisch natuur- en landschapsbeheer.