Ruige mestmeldingen naar de gebiedsregisseurs

Ruige mestmeldingen

Krijgt u subsidie voor agrarisch natuurbeheer vanuit de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) en beheert u percelen waarop u ruige stalmest mag uitrijden (percelen met maaibeheer, kruidenrijk weidevogelgrasland of voorweiden)? Dan verandert in 2014 voor u de ruige mestmelding.

Uw provincie heeft u hierover in december 2013 ook een brief gestuurd. Vanaf 2014 meldt u het uitrijden van de ruige stalmest, net zoals vroeger bij de SAN, bij onze vereniging en niet meer bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Dienst Regelingen). De melding moet u doen bij de gebiedsregisseur van uw gebied.

Wat moet u doen?

1. Meld het uitrijden binnen twee weken nadat u de ruige stalmest heeft uitgereden bij uw gebiedsregisseur. Uw melding met handtekening stuurt u per mail of per post naar uw gebiedsregisseur.

2. Bij de melding moet u op kaart aangegeven waar en hoeveel ruige mest u heeft uitgereden.

3. Er mag uitgereden worden in de periode van 1 februari tot 1 september, behalve in de rustperiode.

4. De hoeveelheid ruige mest die in die periode uitgereden mag worden is minimaal 10 en maximaal 20 ton per hectare.

5. Voor de toeslag ruige mest mag een beheerder elk kalenderjaar maar één keer per beheereenheid een ruige mest melding doen.

Hier vindt u het meldingsformulier ruige mest. De gebiedsregisseur controleert uw aanvraag steekproefsgewijs in het veld. Als u op tijd aan de gebiedsregisseur doorgeeft dat u ruige stalmest heeft uitgereden én u voldoet aan de voorwaarden, dan krijgt u de toeslag tegelijk met de beheervergoeding na afloop van beheerjaar 2014 (begin 2015) betaald.

 

Voor vragen over het aanvragen kunt u contact opnemen met onze veldcoördinator.

Gerard van Zuijlen

Tel. 0346-240281

Email: gerardencocky@hetnet.nl

Geef een reactie

U dient aangemeld te zijn, als u commentaar wilt geven.