Werkwijze

Werkwijze weidevogelbeheer in de subsidieregeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

Het weidevogelbeheer in ons gebied wordt gecoördineerd door veldcoördinator René Faber. (link). De basis voor het weidevogelbeheer is een Collectief Beheerplan (CBP) waarin het beheer op perceelsniveau is aangeduid en tot een onderling samenhangend geheel is gesmeed. Dit CBP wordt jaarlijks aangepast.

Op basis van dit CBP sluiten de boeren contracten af. De veldcoördinator wordt ondersteund door 6 gebiedsregisseurs. Zij zijn de oren en de ogen in het veld en hebben de contacten met de boeren. Zij horen van de boeren waar wel en geen vogels zitten, zodat daar in de beheerafspraken op kan worden ingespeeld.Zo kunnen zij last-minutebeheer afspreken. Ook voeren zij –steekproefsgewijs- controles op het uitgevoerde beheer uit.en,

Controles

De controles van beheervoorwaarden van alle weidevogelpakketten (legselbeheer, maaibeheer, voorweiden, plasdras, kruidenrijk weidevogelgrasland en extensief beheer) worden steekproefsgewijs uitgevoerd door het Collectief Rijn, Vecht en Venen. Daarnaast blijft ook de NVWA (voorheen de AID) controleren.

Vrijwilligers

Voor het Last Minute beheer maken we gebruik van de kennis en informatie van de vrijwilligers in ons gebied. Daarvoor kan de gebiedsregisseur in het seizoen contact opnemen met de vrijwilliger. Op die manier proberen wij een beter beeld te krijgen van het voorkomen van de weidevogels in ons gebied.

Voor het zoeken van de nesten kan hulp worden gevraagd van een vrijwillige weidevogelbeschermer. Neem daarvoor contact op met de coördinator van de vrijwilligers: José van Miltenburg; tel. 06-47452979.

Stalkaarten

Het is belangrijk om betrouwbare weidevogelgegevens te verzamelen. Daarom reiken de gebiedsregisseurs jaarlijks een stalkaart en topografische kaart uit. Daarop noteert de deelnemer de gevonden en beschermde nesten. Dit gebeurt ook als er gezocht is maar (bijna) niets gevonden.

De gevonden nesten worden ook aangeduid op de plattegrond van het bedrijf.