Mutaties

Wat te doen bij huur of koop

Als u land met ANLb-weidevogelbeheer gaat huren/verhuren of kopen/verkopen moeten wij dat beheer in ons systeem omzetten naar dat nieuwe BRSnr/Relatienr. Dat is van groot belang, zodat bij de meitelling (de GDI) de nieuwe eigenaar dan deze percelen te zien krijgt en de SNL- subsidie kan aanvragen. Dus heeft u land gehuurd/verhuurd of gekocht/verkocht waarop een SNL-overeenkomst rust, dan verzoeken wij u ons direct een kaartje te sturen met daarop aangegeven om welk perceel het gaat. Geef wijzigingen van huren/verhuren of kopen/verkopen met een kaartje dus altijd door aan veldcoördinator René Faber.

Oppervlakten beheereenheden

De oppervlakten van uw beheereenheden zijn niet automatisch gekoppeld aan de oppervlakten van uw gewaspercelen. Het is daarom verstandig om de oppervlakten van de beheereenheden te controleren en grote verschillen te melden bij René Faber.

Ook gewenste wijzigingen van oppervlaktes van beheereenheden moet u aan ons doorgeven. U bent daar zelf verantwoordelijk voor. Geef bij de gecombineerde opgave nooit méér SNL op dan staat aangegeven. Dat zal onherroepelijk tot sancties leiden.

Naamswijzigingen

Een naamswijziging van uw bedrijf moet u in bepaalde gevallen ook melden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO).

U kunt dit digitaal melden in Mijn Dossier of via een overdracht formulier. Daarbij gaat het met name over naamswijzigingen als gevolg van omzetting van Mts naar VOF of van natuurlijk persoon naar Mts of VOF of andersom. U krijgt in dit soort gevallen een nieuw BRS-nummer.

U moet het nieuwe BRS-nummer altijd doorgeven aan Veldcoördinator René Faber, om problemen met uw ANLb-beheer te voorkomen.

Peildatum

De peildatum van 15 mei is bepalend voor de uitbetaling van de beheervergoeding: wie op 15 mei gebruiker is van een perceel komt in aanmerking voor de beheervergoeding van dat beheerjaar als hij via de GDI een betaalverzoek doet voor alle percelen waarop beheer wordt gevoerd. Wie op 15 mei wordt aangemerkt als gebruiker is het hele jaar verantwoordelijk voor de uitvoer van het beheer. Ook als het beheer ná 15 mei wordt overgedragen aan een derde.