Kamerik

Informatiebord picknickbank Kamerik

(Klik op afbeelding voor vergroting)

 

In de Middeleeuwen groeide de bevolking, zodat de Bisschop van Utrecht het bevel gaf om landbouwgrond te maken van het veenmoeras in dit gebied. Vanaf de rivieroevers werd het moeras systematisch in langgerekte percelen verdeeld. Op de kop kwam een boerderij te staan. Zo ontstond de typische lintbebouwing. Tegenwoordig gebruiken melkveehouders de omringende polders voor hun bedrijfsvoering. Ook zijn ze actief met
weidevogelbescherming.

De Hollandse Kade is aangelegd om ontginningen te begrenzen en water uit andere
polders te weren. Langs de kade aangeplante geriefbosjes leverden brandhout en stelen
voor gereedschap. De waterkering is nu vooral geliefd als fi ets- en wandelpad. Vogels en
kleine zoogdieren vinden er een waardevolle nest- en schuilplaats. Aan de zuidzijde van
de kade ligt polder Klein Houtdijk, aan de noordzijde polder Teckop. Deze laatste polder
is een restontginning, wat goed te zien is aan haar onregelmatige percelen.

De veengronden van beide polders zijn alleen geschikt voor grasland. Naast koeien
vertoeven weidevogels er graag. Elk voorjaar komen in de polders veel grutto’s, tureluurs
en kieviten broeden. Ze worden beschermd door de boeren, die nestbeschermers
plaatsen en sommige graslanden zelfs later maaien. Het gras wordt jaarlijks meerdere
keren gemaaid om ook in de wintermaanden voedsel voor de koeien te hebben. Als het
vee ’s winters op stal staat, zijn op de veenweiden vaak smienten en wilde zwanen te zien.

Terug naar picknickbanken

Route naar deze picknickbank

Voor het realiseren van deze picknickplaatsen heeft De Utrechtse Venen subsidie ontvangen van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de Provincie Utrecht en van de sponsoren: Recreatie Midden Nederland, gemeente Woerden, gemeente Breukelen, KF Heinfonds, VSF fonds Woerden, Rabodichtbijfonds Rijn en Veenstromen en Groene Hart Kloppend Hart.